مشخصات نشريه:  

فصلنامه مدرس علوم انساني
 19 دوره
عنوان نشريه:  مدرس علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر رضا اكبريان
سردبير:  دکتر رضا اكبريان
تارگاه:  www.modares.ac.ir
رایانامه:  MODARESH@MODARES.AC.IR
تلفن:  82883623 (021)
نمابر:  88028236 (021)
صندوق پستي:  14115-139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس
كد ISSN:  1605-9689
نوع نشريه:  فصلنامه