نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)
 133 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و انجمن پليمر ايران
مدیرمسئول:  دکتر محمد حسين بهشتي
سردبیر:  دكتر عليرضا مهدويان
:تارگاه  http://jips.ippi.ac.ir/
رایانامه:  jips@ippi.ac.ir
تلفن:  44580087-8 (021)
نمابر:  44580087-8 (021)
صندوق پستی:  14155-6578
نشانی:  تهران، کيلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، کد پستي: 1497713115
کد ISSN:  1016-3255
نوع نشریه:  دو ماهنامه