نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا
 48 دوره 
عنوان نشریه:  هنرهاي زيبا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دکتر سيدمحسن حبيبي
سردبیر:  دکتر محمدمهدي عزيزي
:تارگاه  https://jhz.ut.ac.ir/
رایانامه:  FINEARTJ@UT.AC.IR
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا
کد ISSN:  2228-6020
نوع نشریه:  فصلنامه