مشخصات نشريه:  

فصلنامه بلورشناسي و كاني شناسي ايران
 22 دوره
عنوان نشريه:  بلورشناسي و كاني شناسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
مديرمسئول:  دکتر ناصر تجبر
سردبير:  دکتر ناصر تجبر
تارگاه:  http://ijcm.ir
رایانامه:  crystal.miner90@gmail.com
تلفن:  38763647 (051)
نمابر:  38763647 (051)
صندوق پستي:  91775/1436
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم پايه، دبيرخانه انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
كد ISSN:  1726-3689
نوع نشريه:  فصلنامه