نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه نامه مفيد
 72 دوره 
عنوان نشریه:  نامه مفيد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفيد
مدیرمسئول:  سيد مسعود موسوي کريمي
سردبیر:  ناصر قربان نيا (نامه حقوقي)، اكبر كميجاني (نامه اقتصادي)، شاپور اعتماد (نامه فلسفي)
رایانامه:  q.j@mofidu.ac.ir
تلفن:  66710735 (021)
نمابر:  66710734 (021)
نشانی:  تهران، خيابان حافظ جنوبي، خيابان کامران صالح، کوچه شاطري، پلاک 6، کدپستي: 48313/11356
کد ISSN:  1027-9938
نوع نشریه:  دو ماهنامه