نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه محيط شناسي
 87 دوره 
عنوان نشریه:  محيط شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  مجتبي اردستاني
سردبیر:  دکتر علي ترابيان
:تارگاه  https://jes.ut.ac.ir/
رایانامه:  mag_natures@ut.ac.ir
تلفن:  66487170 (021), 61113176 (021)
نمابر:  66407719 (021)
صندوق پستی:  14155/6135
نشانی:  خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 15
کد ISSN:  1025-8620
نوع نشریه:  فصلنامه