مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه نامه علوم اجتماعي
 23 دوره
عنوان نشريه:  نامه علوم اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  غلامرضا جمشيديها
سردبير:  سعيد معيدفر
تارگاه:  www.journals.ut.ac.ir
رایانامه:  socialmag@ut.ac.ir
تلفن:  88025917 (021)
نمابر:  88025917 (021)
نشانی:  تهران، پل نصر، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كد پستي:773-14395
كد ISSN:  1010-2809
نوع نشريه:  دو فصلنامه