نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم دانشگاه تهران
 48 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم دانشگاه تهران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پایه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر علي مقاري
سردبیر:  دكتر ابراهيم قاسمي نژاد
:تارگاه  https://jos.ut.ac.ir/
رایانامه:  jsut@khayam.ut.ac.ir
تلفن:  66965607 (021)
نمابر:  66405141 (021)
صندوق پستی:  14155/6455
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، پرديس علوم
کد ISSN:  1016-1104
نوع نشریه:  دو فصلنامه