مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش فيزيك ايران
 17 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش فيزيك ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن فيزيك ايران
مديرمسئول:  عبداله لنگري
سردبير:  سيد محمد اميني
تارگاه:  http://ijpr.iut.ac.ir
رایانامه:  IJPR@cc.iut.ac.ir
تلفن:  33912878 (031)
نمابر:  33912626 (031)
صندوق پستي:  15875-1311
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر نشريات علمي، مجله پژوهش فيزيک ايران
كد ISSN:  1682-6957
نوع نشريه:  فصلنامه