مشخصات نشريه:  

فصلنامه اميرکبير
 15 دوره
عنوان نشريه:  اميرکبير
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اميرکبير
مديرمسئول:  دکتر سيد کمال الدين نيک روش
سردبير:  دکتر سيد کمال الدين نيک روش
تارگاه:  www.akujournal.com
رایانامه:  info@akujournal.com
تلفن:  66491123 (021)
نمابر:  66491123 (021)
نشانی:  تهران، خيابان حافظ ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده نساجي، طبقه 8، کدپستي: 15914
كد ISSN:  1015-0951
نوع نشريه:  فصلنامه