برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه آمايش سرزمين, بهار و تابستان 1399, دوره 12, شماره 1
 10 مقاله