نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر علي يلفاني
سردبیر:  دكتر غلامرضا شعباني بهار
:تارگاه  https://smms.basu.ac.ir/
رایانامه:  journal.smms@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 - 081
نشانی:  چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، سازمان مركزي دانشگاه، دفتر نشريه پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي، همدان، كدپستي:6517838695، ايران
کد ISSN:  2345-4628
نوع نشریه:  فصلنامه