نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهاي ديني
 3 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي ديني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مدیرمسئول:  سيد ابوالحسن نواب
سردبیر:  محسن جوادي
:تارگاه  http://ri.urd.ac.ir/
رایانامه:  ri@urd.ac.ir
تلفن:  32802610 (025)
کد ISSN:  2322-4894
نوع نشریه:  دو فصلنامه