نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي متافيزيكا
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي متافيزيكا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت دادگستري آذربايجان
مدیرمسئول:  پروفسور كونول بنيادزاده
سردبیر:  دكتر علاءالدين ملك اف
:تارگاه  http://metafizikajurnali.az
رایانامه:  METAFIZIKA.AZ@MAIL.RU
تلفن:  +994557603970
نمابر:  +994125306968
نشانی:  AZ1122 :آذربايجان، شهر باكو،حسن بيگ زردابي، منزل 353،كدپستي
کد ISSN:  2616-6879
نوع نشریه:  فصلنامه