نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون دامي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون دامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي كرمان و جامعه ايراني علوم انساني
مدیرمسئول:  دياني
سردبیر:  ضميري م.ج.
:تارگاه  https://lst.uk.ac.ir/
کد ISSN:  2322-3553
نوع نشریه:  فصلنامه