نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوين
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات رسانه هاي نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  محمد مهدي فرقاني
سردبیر:  هادي خانيكي
:تارگاه  http://nms.atu.ac.ir/
رایانامه:  cs@aut.ac.ir
تلفن:  44737637
نشانی:  پرديس مركزي، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكده علوم ارتباطات، طبقه همكف، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2538-2209
نوع نشریه:  فصلنامه