نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل
 24 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و توسعه جنگل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اروميه
مدیرمسئول:  احمد عليجاني
سردبیر:  جواد اسحاقي راد
:تارگاه  http://jfrd.urmia.ac.ir/
رایانامه:  jfrd@urmia.ac.ir
تلفن:  32770489 (044)
نمابر:  32770489 (044)
صندوق پستی:  165
نشانی:  آذربايجان غربي، اروميه، كيلومتر 11، جاده سرو، دانشگاه اروميه، دانشكده منابع طبيعي، كدپستي: 57561511818
کد ISSN:  2476-3551
نوع نشریه:  فصلنامه