نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه خراسان بزرگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  میان رشته ای (علوم انسانی)
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)
مدیرمسئول:  دكتر قدير صيامي
سردبیر:  دکتر محمدتقی رضویان
:تارگاه  http://jgk.imamreza.ac.ir
رایانامه:  jg.khorasan@gmail.com
تلفن:  (داخلی 1515) 38041-051
نمابر:  38426038 (051)
نشانی:  مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۲۱، خیابان اسرار، دفتر نشریات دانشگاه امام رضا(ع)
کد ISSN:  2225-6131
نوع نشریه:  فصلنامه