نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه توليد فرآوري محصولات زراعي و باغي
 30 دوره 
عنوان نشریه:  توليد فرآوري محصولات زراعي و باغي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  غلامرضا قرباني
سردبیر:  پرویز احسان زاده
:تارگاه  jcpp.iut.ac.irhttp://jcpp.iut.ac.ir
تلفن:  33912794 (031)
نمابر:  3392626 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، دانشگاه صنعتي، كدپستي: 8415683111
نوع نشریه:  ماهنامه