نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  راهبردهاي توسعه روستايي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت حيدريه
مدیرمسئول:  دكتر مسعود علي پناه
سردبیر:  دكتر عليرضا كرباسي
:تارگاه  http://rdsj.torbath.ac.ir/
تلفن:  52299634 (051)
نشانی:  تربت حيدريه، دانشگاه تربت حيدريه
کد ISSN:  2383-2657
نوع نشریه:  فصلنامه