نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي اكوسيستم بيابان
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي اكوسيستم بيابان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  ابوالفضل رنجبر فردويي
سردبیر:  ابوالفضل رنجبر فردويي
:تارگاه  http://deej.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  Deej@kashanu.ac.ir
تلفن:  55913238 (031)
نمابر:  55913222 (031)
نشانی:  ايران، كاشان، كيلومتر 6 بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، كدپستي: 53153-87317
کد ISSN:  2538-6336
نوع نشریه:  فصلنامه