نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي بهداشت حرفه اي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي بهداشت حرفه اي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدیرمسئول:  دكتر ايرج محمدفام
سردبیر:  دكتر فرشيد قرباني شهنا
:تارگاه  johe.umsha.ac.irhttp://johe.umsha.ac.ir
رایانامه:  johe@umsha.ac.ir
تلفن:  38380090 (081)
نمابر:  38380509 (081)
نشانی:  ايران، همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده بهداشت، دفتر مجله
کد ISSN:  2383-336x
نوع نشریه:  فصلنامه