نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله كاربردي علوم دامي ايران (Iranian Journal Of Applied Animal Science)
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مجله كاربردي علوم دامي ايران (Iranian Journal Of Applied Animal Science)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا صيداوي
سردبیر:  دكتر سيد ضياء الدين ميرحسيني
:تارگاه  http://ijas.iaurasht.ac.ir/
رایانامه:  EDITOR@IJAS.IR
تلفن:  4224069 (0131)
نمابر:  4223621 (0131)
صندوق پستی:  41335-3516
نشانی:  ايران، پل طالش-رشت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
کد ISSN:  2251-628X
نوع نشریه:  فصلنامه