نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه باليني پرستاري و مامايي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  باليني پرستاري و مامايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدیرمسئول:  دکتر محمد رحيمي مديسه
سردبیر:  دكتر رضا مسعودی
:تارگاه  http://jmdc.skums.ac.ir
رایانامه:  jmdc@skums.ac.ir
تلفن:  33349509 (038)
نمابر:  33349509 (038)
کد ISSN:  2783-3852
نوع نشریه:  فصلنامه