نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تعالي باليني
 19 دوره 
عنوان نشریه:  تعالي باليني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدیرمسئول:  دكتر فرهنگ بابا محمودي
سردبیر:  دكتر حميد محمد جعفري
:تارگاه  http://ce.mazums.ac.ir/
تلفن:  33342338 (011)
نمابر:  33342338 (011)
نشانی:  ايران، مازندران، ساري، بلوار پاسداران، بيمارستان بوعلي سينا، دفتر مجله، كدپستي: 38477-48158
نوع نشریه:  فصلنامه