نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جامعه پژوهي فرهنگي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  جامعه پژوهي فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  نعمت اله فاضلي
سردبیر:  احمد كتابي
:تارگاه  http://socialstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  daftaremajalle@gmail.com
تلفن:  داخلي 281-3- 88046891 (021)
نمابر:  88039903 (021)
صندوق پستی:  6419
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 64، جنب مجتمع آ. اس. پ. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشكده علوم اجتماعي، كدپستي: 14377774681
کد ISSN:  2383-0468
نوع نشریه:  دو فصلنامه