نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مدیرمسئول:  دکتر غلامرضا شعباني بهار
سردبیر:  مهندس صفانه صادقيان
:تارگاه  https://rjhll.basu.ac.ir/
رایانامه:  journal.zaban@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 (081)
نمابر:  38381192 (081)
نشانی:  همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، مركز نشر دانشگاه، كدپستي: 6517838695
کد ISSN:  2252-0740
نوع نشریه:  دو فصلنامه