نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات شهري
 44 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كردستان
مدیرمسئول:  هوشمند عليزاده
سردبیر:  مظفر صرافی
:تارگاه  https://urbstudies.uok.ac.ir/
تلفن:  3366076 (087)
نمابر:  33662963 (087)
نشانی:  دانشگاه كردستان
کد ISSN:  2322-2875
نوع نشریه:  فصلنامه