نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدیرمسئول:  اصغر فلاح
سردبیر:  محمود حبيب نژاد روشن
:تارگاه  http://jwmr.sanru.ac.ir/
رایانامه:  journal@sanru.ac.ir
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
صندوق پستی:  578
نشانی:  ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
کد ISSN:  2251-6174
نوع نشریه:  دو فصلنامه