نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
 13 دوره 
عنوان نشریه:  فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا همدان
مدیرمسئول:  گودرز احمدوند
سردبیر:  دكتر محمود اثني عشري
:تارگاه  https://ppt.basu.ac.ir/
تلفن:  3838907 (081)
نمابر:  4425401 (081)
نشانی:  چهار باغ، شهيد احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا، معاونت پژوهشي، مجلات علمي و پژوهشي، دانشكده كشاورزي، همدان، ايران
کد ISSN:  2476-6321
نوع نشریه:  دو فصلنامه