نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روانشناسي سلامت
 29 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر مهناز علي اكبري
سردبیر:  دكتر احمدعلي پور
:تارگاه  http://hpj.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  healthpsychology@pnu.ac.ir
تلفن:  88825785
نشانی:  دانشگاه پيام نور
کد ISSN:  2322-1283
نوع نشریه:  فصلنامه