نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سلامت و بهداشت اردبيل
 48 دوره 
عنوان نشریه:  سلامت و بهداشت اردبيل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل
مدیرمسئول:  دكتر ناطق عباس زاده
سردبیر:  فرهاد پورفرضي
:تارگاه  http://healthjournal.arums.ac.ir/
رایانامه:  healthjournal@arums.ac.ir
تلفن:  5510052 (0451)
نمابر:  5512004 (0451)
نشانی:  اردبيل، خيابان دانشگاه، بالاتر از درياچه شورابيل، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دفتر مجله دانشكده بهداشت، كدپستي: 561853141
کد ISSN:  2382-9710
نوع نشریه:  فصلنامه