نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مديريت انرژي (مديريت انرژي)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي مديريت انرژي (مديريت انرژي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  دكتر عباس كتابي
سردبیر:  پرفسور محسن محسن نيا
:تارگاه  http://energy.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  Info-Energy@kashanu.ac.ir
تلفن:  5912414 (0361)
نمابر:  5912414 (0361)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده مهندسي دفتر نشريه، كدپستي: 51167-87317
کد ISSN:  2345-2951
نوع نشریه:  فصلنامه