نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد)
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر بختيار شعباني وركي
سردبیر:  دكتر بختيار شعباني وركي
:تارگاه  https://fedu.um.ac.ir/
تلفن:  38803696 (051)
نمابر:  38807338 (051)
صندوق پستی:  1518
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، كدپستي: 9177948991
کد ISSN:  2251-6360
نوع نشریه:  فصلنامه