نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  علوم دامي (پژوهش و سازندگي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم دام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت جهادكشاورزي
مدیرمسئول:  سعيد اسماعيل خانيان
سردبیر:  محمود وطن خواه
:تارگاه  http://asj.areo.ir/
رایانامه:  pajouhesh@asri.ir
تلفن:  34256001 (026)
نمابر:  34256001 (026)
صندوق پستی:  19395/1113
نشانی:  كرج، خيابان شهيد بهشتي، روبروي خيابان دهقان ويلاي اول، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور، دفتر نشريه علوم دامي، پژوهش و سازندگي
کد ISSN:  2588-6436
نوع نشریه:  فصلنامه