نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي تركيبات
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي تركيبات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  عليرضا عبدالهي
سردبیر:  عليرضا عبدالهي
:تارگاه  http://toc.ui.ac.ir/
رایانامه:  INFO@COMBINATORICS.IR
تلفن:  7934125 (0311)
نمابر:  7934125 (0311)
صندوق پستی:  81746/73441
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي، طبقه دوم، دفتر مجله
کد ISSN:  2251-8657
نوع نشریه:  فصلنامه