نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي نظريه گروه ها
 6 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي نظريه گروه ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  عليرضا عبدالهي
سردبیر:  عليرضا عبدالهي
:تارگاه  http://ijgt.ui.ac.ir/
رایانامه:  info@theoryofgroups.ir
تلفن:  7934125 (0311)
نمابر:  7934125 (0311)
نشانی:  گروه رياضي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، كدپستي: 73441-81746
کد ISSN:  2251-7650
نوع نشریه:  فصلنامه