نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيق و توسعه مواد پرانرژي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيق و توسعه مواد پرانرژي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي مواد پرانرژي ايران
مدیرمسئول:  دكتر علي صابري مقدم
سردبیر:  دكتر مرتضي غفوري
:تارگاه  http://isaem.ir/
رایانامه:  info@isaem.ir
تلفن:  22970250 (021)
نمابر:  22936578 (021)
صندوق پستی:  16765/3556
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
کد ISSN:  1735-4978
نوع نشریه:  فصلنامه