نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه انقلاب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر محمدجواد هراتي
سردبیر:  دكتر جلال درخشه
:تارگاه  https://rjir.basu.ac.ir/
رایانامه:  journal.ir@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 (081)
نمابر:  8292618 (081)
نشانی:  همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر فصلنامه، كدپستي: 6517838695
کد ISSN:  2251-8681
نوع نشریه:  فصلنامه