نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله شيمي فيزيك و شيمي نظري
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مجله شيمي فيزيك و شيمي نظري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  كريم زارع
:تارگاه  http://jptc.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  jptc@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865001 (021)
نمابر:  44865767 (021)
نشانی:  تهران، حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
کد ISSN:  1735-2126
نوع نشریه:  فصلنامه