نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه طب كار
 38 دوره 
عنوان نشریه:  طب كار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
مدیرمسئول:  دكتر سيد جليل ميرمحمدي
سردبیر:  دكتر امير هوشنگ مهرپرور
:تارگاه  http://tkj.ssu.ac.ir/
رایانامه:  occmedj@ssu.ac.ir
تلفن:  6229192 (0351)
نمابر:  6229194 (0351)
نشانی:  يزد، خيابان فرخي، بيمارستان شهيد رهنمون، مركز تحقيقات بيماري هاي ناشي از صفت دفتر مجله، كدپستي: 8913893111
کد ISSN:  2251-7189
نوع نشریه:  فصلنامه