نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت توسعه و تحول
 27 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت توسعه و تحول
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي موسي خاني
سردبیر:  دكتر سيد مهدي الواني
:تارگاه  http://www.jdem.ir/
رایانامه:  qjmd@qiau.ac.ir
تلفن:  3675787 (0281)
نمابر:  3675787 (0281)
نشانی:  قزوين، دانشگاه بلوار نخبگان، كدپستي: 1416-34185
کد ISSN:  2008-8558
نوع نشریه:  فصلنامه