نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيد رحمت الله فتاحي
سردبیر:  دكتر سيد رحمت الله فتاحي
:تارگاه  https://infosci.um.ac.ir/
تلفن:  38803687 (051)
نمابر:  38783012 (051)
صندوق پستی:  1518
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، كدپستي: 9177948991
کد ISSN:  2251-6344
نوع نشریه:  دو فصلنامه