نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه توسعه و سرمايه
 13 دوره 
عنوان نشریه:  توسعه و سرمايه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیرمسئول:  دکتر مجتبی بهمنی
سردبیر:  دکتر سیدعبدالمجید جلائی
:تارگاه  https://jdc.uk.ac.ir/
رایانامه:  jdc@uk.ac.ir
تلفن:  33257550 (034)
نشانی:  کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دفتر دوفصلنامه توسعه و سرمایه، کدپستی: 14111-76169
کد ISSN:  2008-2428
نوع نشریه:  دو فصلنامه