نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فناوري دامپزشكي ايران
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فناوري دامپزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر ابوالقاسم نقيبي
سردبیر:  دكتر احمدرضا موثقي
:تارگاه  http://ijvst.um.ac.ir
رایانامه:  IJVST@UM.AC.IR
تلفن:  38803742 (051)
نمابر:  38763852 (051)
صندوق پستی:  1793
نشانی:  دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، 9177948974، ايران
کد ISSN:  2008-465X
نوع نشریه:  فصلنامه