نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي شاهرود
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا عرب اميري
سردبیر:  دكتر ابوالقاسم كامكار روحاني
:تارگاه  http://jrag.shahroodut.ac.ir
رایانامه:  jrag@shahroodut.ac.ir
تلفن:  32393507 (023)
نمابر:  32393507 (023)
صندوق پستی:  316
نشانی:  شاهرود، ميدان هفت تير، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتي شاهرود، كدپستي: 95161-36199
کد ISSN:  2476-5007
نوع نشریه:  دو فصلنامه