نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات سامانه ها و مكانيزاسيون كشاورزي (مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي)
 10 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات سامانه ها و مكانيزاسيون كشاورزي (مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
مدیرمسئول:  دكتر فريبرز عباسي
سردبیر:  دكتر احمد شريفي مالواجردي
:تارگاه  http://amsr.areeo.ac.ir
نشانی:  كرج، بلوار شهيد فهميده، روبروي بانك كشاورزي، موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
کد ISSN:  2476-4612
نوع نشریه:  دو فصلنامه