نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)
 26 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر فريدون ايراني
سردبیر:  محمدرضا اصفهاني
:تارگاه  https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/
رایانامه:  ejour@um.ac.ir
تلفن:  38806024 (051)
نمابر:  38807384 (051)
صندوق پستی:  91775-1111
نشانی:  مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-7454
نوع نشریه:  فصلنامه