نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين
 19 دوره 
عنوان نشریه:  زمين
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدیرمسئول:  دكتر بهرام عكاشه
سردبیر:  دكتر بهرام عكاشه
رایانامه:  akashe@ut.ac.ir
تلفن:  22944335
نمابر:  22944335
نشانی:  ميدان هروي، خيابان مكران جنوبي، كوچه بوستان دهم، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشكده علوم پايه
کد ISSN:  2008-1499
نوع نشریه:  فصلنامه