نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات نظام سلامت
 57 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات نظام سلامت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  بهداشت و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر حسين موحديان عطار
سردبیر:  دكتر بيژن بينا
:تارگاه  http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr
رایانامه:  hsr@hlth.mua.ac.ir
تلفن:  37923203 (031)
نمابر:  36682509 (031)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، دانشكده بهداشت، دفتر مجله، كدپستي: 8144504500
کد ISSN:  1735-2363
نوع نشریه:  فصلنامه